Prader-Willi Fonds

Welzijn

Prader-Willi Fonds

Prader-Willi Fonds Doelstelling

1. Bij te dragen aan de bestrijding van armoede en onrecht in de wereld. Afrika heeft daarbij de speciale aandacht. 2. Het bewust maken en het vergroten van het begrip van het publiek voor de oorzaken, de effecten en de redenen van armoede en onrecht. 3. Beleidsmakers te bewegen om verandering te bewerkstetligen teneinde de rechten van kwetsbare en arme mensen te garanderen. 4. Het versterken van de capaciteit van organisaties en bewegingen, die opkomen voor de rechten van de kwetsbare en buitengesloten bevolking, om de oorzaken en gevolgen van armoede en onrecht te bestrijden. 5. Het werven van fondsen om bovengenoemde doelstetlingen te behalen.

Activiteiten

ActionAid pakt de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aan. We luisteren wat mensen echt nodig hebben en ondersteunen lokale partners om hun plannen uit te voeren. We helpen mensen samen in actie te komen en hun overheid aan te sporen mensenrechten te beschermen. Daarbij worden ze gesteund door supporters en campagnevoerders over de hele wereld. Samen vormen we een krachtige beweging die werkt aan duurzame verandering. Empowerment ActionAid geeft voorlichting, zodat mensen weten waar ze recht op hebben. Samen met lokale organisaties brengen ze in kaart wat er nodig is voor verandering. Dit varieert van directe hulp bij het opzetten van een pilot-project dat de overheid kan overnemen, tot training of rechtsbijstand. Solidarity Samen sta je sterk. ActionAid brengt mensen in groepen bijeen om gezamenlijk voor hun rechten op te komen. Denk aan vrouwencoöperaties of boerinnenbonden die als groep sterker staan bij het claimen van hun landrechten of het recht op krediet, zaden of mest. We faciliteren uitwisselingen tussen gemeenschappen om kennis uit te wisselen. Campaigning ActionAid is een wereldwijde beweging. We helpen mensen hun rechten op te eisen en lokale leiders, bedrijven en overheden ter verantwoording te roepen. Soms in dialoog, soms middels actie. Bij grensoverschrijdende problemen komen we internationaal in actie, bijvoorbeeld om belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden tegen te gaan. Alternatives In al ons werk vinden wij het belangrijk om te laten zien dat het anders kan. Vaak hebben lokale gemeenschappen goede oplossingen die meer aandacht verdienen. Of kunnen we zelf actie nemen, zoals met Fairphone, ons initiatief voor ?s werelds eerste eerlijke mobiele telefoon.

Geven aan Prader-Willi Fonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 3.380.536
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 2.908.802
 • Wervingskosten € 363.896
 • Beheer en administratie € 107.838
 • Inkomsten € 3.551.126
 • Particulieren € 923.320
 • Bedrijven € 2.036
 • Subsidies overheden € 2.229.632
 • Organisaties zonder winststreven € 396.138
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 892.736
 • Overig € 30.584

Meer weten over
Prader-Willi Fonds?

Postbus 10707
1001 ES AMSTERDAM

020 - 520 62 10