Geven en belasting

De Belastingdienst maakt geven aan een goed doel aantrekkelijk. Daarvoor moeten de gever en het goede doel wel aan een aantal regels voldoen. Deze regels staan in de Belastingwet die in 2011 is uitgebreid met de Geefwet. De Geefwet is er gekomen om het geven aan goede doelen met extra belastingvoordelen nog aantrekkelijker te maken.

In de Belastingwet en in de Geefwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden aparte regels. Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Zo kunnen ze de schenking voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling. Als aan de schenking een tegenprestatie is verbonden, moet de ANBI wel schenkbelasting betalen.

Giftenaftrek gewone gift

Een gewone gift is een gift die je maar één keer doet. Of een gift die je wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Er geldt een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen' met een minimum van € 60. Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het 'drempelinkomen'.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van losse (gewone) giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Giftenaftrek periodieke gift

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  • Jouw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die je door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die je zelf met de vereniging sluit.
  • Je krijgt niets in ruil voor jouw periodieke gift. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Extra giftenaftrek culturele instellingen

Sinds 1 januari 2012 mag volgens de Geefwet de aftrekpost voor giften aan een culturele instelling vermenigvuldigen met 1,25. Dat geeft dus extra belastingvoordeel. De verhoging mag maximaal € 1.250 zijn. Let op: doet iemand zowel een periodieke als een gewone schenking aan een culturele ANBI, dan is de verhoging voor beide schenkingen samen ook maximaal € 1.250.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften aan een culturele ANBI is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Steunstichting

Onder strenge voorwaarden is het mogelijk om belastingaftrek te krijgen voor een gift aan een steunstichting van een SSBI. Een SBBI is een stichting of vereniging die activiteiten organiseert voor en met mensen, zoals een zangkoor, of een sportclub. Een gift aan een SBBI is nooit aftrekbaar van de belasting. Maar een gift aan een steunstichting van een SBBI die een jubileum organiseert bijvoorbeeld wel. Lees er meer over bij de Belastingdienst.

Mag ik mijn gift aan een goed doel aftrekken?

Giftenaftrek goederen

Het is ook mogelijk goederen of rechten (vorderingen of waardepapieren) te schenken aan een goed doel. Die kunnen een aftrekpost zijn voor de belasting in de vorm van een eenmalige gift. Het is dan wel belangrijk dat vaststaat wat de waarde van de goederen is in het economisch verkeer.

Bewijzen

Bij de aangifte hoeft geen bewijs te worden geleverd van giften aan goede doelen. Bewijzen moeten er wel zijn als de Belastingdienst erom vraagt. Meestal liggen de giften vast in bankafschriften. Giften aan collectanten waarvan geen kwitantie is, zijn niet aftrekbaar.

De giftenaftrek verschilt van belastingaftrek voor periodieke giften. Daarvoor gelden andere voorwaarden. Kosten voor vrijwilligerswerk bij een goed doel, kunnen ook als (gewone) gift worden aangemerkt.

Niet aftrekbaar

  • Giften bij kerkcollecten of voor zitplaatsen in de kerk. Kerkelijke belastingen zijn wel aftrekbaar van de belasting.
  • Bedragen besteed aan acties van loterijen.
  • De contributie van zogeheten serviceclubs, zoals een Lions- of een Rotaryclub. Wel aftrekbaar is de bijdrage aan een ANBI die ermee verbonden is.
  • De contributie aan vrijetijdsverenigingen, bijvoorbeeld een sport-, zang- of gezelligheidsvereniging. Wel aftrekbaar is de contributie aan een politieke partij.
  • Goederen die van een goed doel worden gekocht (zoals wenskaarten, kalenders, etc.). De toeslagen op de frankeerwaarde van bijzondere postzegels (zegels waarvan de opbrengst voor een deel naar goede doelen gaat) zijn wel aftrekbaar.

Voorlopige teruggaaf

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.

Bedrijven en giftenaftrek

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.

Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek. De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Vraag advies aan een belastingadviseur.

Maximum

Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

Giften aan een ANBI die bekend is als een culturele instelling mogen in de aangifte met 50% worden verhoogd. Een bedrijf dat € 2.000 aan een culturele instelling geeft, mag € 3.000 opvoeren. De verhoging is maximaal € 2.500.

Giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.