Feiten & cijfers

Nederland kent een lange traditie van goeddoen. Het merendeel van de burgers geeft aan maatschappelijke doelen. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in om samen met goede doelen grote en kleine maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden.

Samen met hen zoeken goede doelen naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor vormen goede doelen een belangrijk fundament van onze maatschappij. Goede doelen zijn zich sterk bewust van deze verantwoordelijkheid en van het belang deskundig, onafhankelijk, kostenbewust, transparant en eerlijk te handelen.

Goede doelen doen voor hun werk een beroep op de steun van het publiek. Het is daarom belangrijk dat ze het publiek laten weten wat ze doen, en hoe. Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun steun goed terechtkomt. De brancheorganisatie Goede Doelen Nederland doet daarom elk jaar onderzoek naar de ontwikkelingen in de secor: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving, wat is er bereikt?

De verantwoording over de inkomsten en bestedingen wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De externe toezichthouder, het CBF, controleert of goede doelen zich houden aan de kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling.

Belangrijkste resultaten van het onderzoek

Het jaarlijks onderzoek schets een algemeen beeld van de ontwikkelingen in de sector en van de ontwikkelingen per aandachtsgebied en omvang*.

Bestedingen

In 2018 hebben de aan het onderzoek deelnemende goede doelen € 2,8 miljard besteed aan hun doelstelling, dat is bijna € 27 miljoen meer dan in 2017. De doelbesteding wordt onderverdeeld in activiteiten waarvan (directe) dienst- en hulpverlening, aankoop en beheer, voorlichting, onderzoek en lobby de belangrijkste zijn. Bijna driekwart van de bestedingen wordt aan dienst- en hulpverlening uitgegeven, veruit de belangrijkste activiteit bij de meeste aandachtsgebieden.

Inkomsten

De totale inkomsten zijn met 2% gestegen en bedroegen in 2018 € 3,1 miljard ofwel een bedrag van € 62 miljoen. De inkomsten van goede doelen worden ingedeeld naar herkomst zoals de inkomsten van particulieren, bedrijven en uit loterijen en subsidies. De inkomsten afkomstig van particulieren zijn onderverdeeld in inkomsten uit collecten, nalatenschappen, contributies en giften & donaties. In totaal zijn deze inkomsten gestegen met 1%. Giften & donaties maakt meer dan de helft van de inkomsten afkomstig van particulieren uit en is hiermee de belangrijkste inkomstenbron. De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften & donaties de belangrijkste inkomsten afkomstig van particulieren en zijn in 2018 gestegen met 5%.

Maatschappelijk steun

Het aantal leden en donateurs in 2018 is ten opzichte van 2017 met 1% licht gedaald. Maar tussen organisaties zijn grote verschillen. Zo is in de categorie Kunst & cultuur de grootste stijging in aantal leden en donateurs te zien. De internationale hulporganisaties hebben de meeste leden en donateurs. Vrijwilligers zijn vooral actief bij organisaties in de categorie Welzijn, maar liefst 82% van het totaal. Net als in 2017 hebben de organisaties in de categorie Gezondheid het grootste aantal collectanten.

*De uitkomsten van het onderzoek ‘Feiten en cijfers’ moeten wel met enige voorzichtigheid beschouwd worden. Totalen ook van een aandachtsgebied of omvangcategorie, kunnen namelijk in hoge mate beïnvloed worden, negatief of positief, door een klein aantal organisaties. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen organisaties onderling. Kortom: deze ‘Feiten & cijfers’ schetsen een algemeen beeld, maar het beeld kan voor een individuele organisatie anders zijn.

Feiten & cijfers

Onderzoek goededoelensector 2018

Feiten & cijfers